కృష్ణ జిల్లాలోని నంబూరు లో వెలసిన శివాలయం కూడా చాల పురాతనమైన దేవాలయం .