దశావతారాలు1.మత్స్యవతారం

-------------
2.కూర్మావతారం

----------------
3.వరాహవాతరం

---------------
4.నరసింహావతారం
-------------------
5.వామనవాతరం
--------------------
6.పరుశారమావతరం
--------------------
7.రామావతారం
--------------------
8.క్రిష్ణావాతరం
--------------------
9.బుద్ధవాతరం
--------------------
10.కలికిఅవాతరం
--------------------