“మన దేవాలయాలు“( e-Magazine )

“మన దేవాలయాలు“ manatemples.net ద్వారా ప్రచురించబడుతున్న తొలి మాస పత్రిక ( e-Magazine ). మన దేవాలయాలు వాటి విశిష్టత, వాటి చరిత్ర, మనసంస్కృతి,మన ఆచార సంప్రదాయాల్లో ఉన్న గొప్పతనాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పేల చెయ్యడానికి మేము చేస్తున్న ప్రయత్నం.
ప్రతి ఒక్కరు ( e-Magazine ) ను ప్రతి నెల తీసుకోని manatemples.net అభిరుద్ది కి సహాయ సహకారాలు అందిస్తారని మనవి .

May-2016


June-2016