తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ప్రముఖ గణపతి దేవాలయాలు


Visit http://www.sitaramaswamy.comVisit http://www.TirumalaHills.com

శ్రీ గణపతి దేవాలయమ -సికింద్రాబాద్

శ్రీ వరసిద్ది వినాయక దేవాలయం -కాణిపాకం

శ్వేతార్కమూల గణపతి దేవాలయం,కాజీపేట

వరసిద్ది వినాయక దేవాలయం,అయినవిల్లి

దొడ్డ వినాయక దేవాలయం -లేపాక్షి

వినాయక దేవాలయం -బిక్కవోలు

శ్రీ మహా గణపతి దేవాలయం -వేదయపాలెం

శ్రీ వినాయక దేవాలయం -చోడవరం

సాక్షి గణపతి దేవాలయం -శ్రీశైలం

సాక్షి గణపతి దేవాలయం -కొటి

శ్రీ విజయ వినాయక దేవాలయం -వినయనగర్

లక్ష్మి గణపతి దేవాలయం -వి వి నగర్